rss Euroopan unioni

22.5.2017 Euroopan komissio: Raportti EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuodelta 2016 julkaistu

Lissabonin sopimuksen voimaantullessa 1.12.2009 Eu:n perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova

Lue lisää


18.5.2017 Euroopan parlamentti: Elokuvia ja tv-sarjoja mahdollista jatkossa katsoa netissä matkoilla EU-maissa

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina uudet säännöt, joiden myötä EU-kansalaiset pystyvät seuraamaan ostamiensa nettipalveluiden tarjoamia elokuvia tai TV-sarjoja matkustaessaan toisessa EU-maassa

Lue lisää


16.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Direktiivi 2011/16/EU – Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla – 1 artiklan 1 kohta – 5 artikla – Kolmannelle osoitettu tietopyyntö – Kieltäytyminen vastaamasta – Seuraamus – Pyydettyjen tietojen ennalta arvioidun olennaisuuden käsite – Pyynnön vastaanottavan viranomaisen suorittama valvonta – Tuomioistuinvalvonta – Laajuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 51 artikla – Unionin oikeuden soveltaminen – 47 artikla – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa – Tuomioistuimen ja kolmannen oikeus tutustua tietopyynnön esittäneen viranomaisen pyyntöön

Lue lisää


16.5.2017 OM: Euroopan unionin tuomioistuin vierailee Suomessa

Luxemburgissa sijaitseva unionin tuomioistuin vierailee Suomessa 21.-24. toukokuuta 2017 tuomioistuimen presidentin Koen Lenaertsin johdolla. Unionin tuomioistuin käyttää ylintä lainkäyttövaltaa Euroopan unionissa

Lue lisää


12.5.2017 Euroopan unionin neuvosto: Schengen-alue: neuvosto suosittaa enintään puolen vuoden jatkoa sisärajavalvontaan

Neuvosto hyväksyi 11. toukokuuta 2017 täytäntöönpanopäätöksen, jossa suositellaan väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamista poikkeuksellisissa olosuhteissa

Lue lisää


12.5.2017 Yle.fi: Teetkö verottomia ostoksia verkossa? Et tee enää tulevaisuudessa

Kaikki verottomat verkkokauppaostokset jäävät historiaan, jos EU:n uusi direktiivi menee läpi. Myös Ahvenanmaan asema verottoman verkkokaupan postittajana murenisi

Lue lisää


11.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajan, joka ei voi osoittaa, että matkustajalle on ilmoitettu hänen lentonsa peruuttamisesta yli kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on maksettava matkustajalle korvaus

Lue lisää


11.5.2017 Euroopan unionin neuvosto päätti EU:n Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisesta

Istanbulin sopimus koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista

Lue lisää


10.5.2017 Euroopan komissio: Digitaaliset sisämarkkinat: komissio kehottaa hyväksymään avainehdotukset nopeasti ja kartoittaa tulevaisuuden haasteita

Toimikautensa puolivälin saavuttanut Euroopan komissio on tänään julkaissut digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa välikatsauksen. Komissio on tehnyt keskeiset lainsäädäntöehdotukset ja toivoo niille nyt ripeää käsittelyä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa

Lue lisää


10.5.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Sosiaaliavustuksen ja lapsilisän saamisen edellytykseksi asetettu oikeus oleskella jäsenvaltiossa – Kolmannen maan kansalainen, joka vastaa alaikäisen lapsensa, joka on kyseisen jäsenvaltion kansalainen, päivittäisestä ja tosiasiallisesta huollosta – Kolmannen maan kansalaisen velvollisuus osoittaa, ettei toinen vanhempi, joka on mainitun jäsenvaltion kansalainen, kykene huolehtimaan lapsesta – Oleskeluoikeuden epääminen, minkä johdosta lapsi voi joutua lähtemään jäsenvaltion tai jopa unionin alueelta

Lue lisää


5.5.2017 SM: EU:n asedirektiivi aiheuttaa muutoksia ampuma-aselakiin

Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla EU:n ampuma-asedirektiivi pannaan täytäntöön Suomessa. Direktiivi edellyttää muutoksia ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lue lisää


5.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi

Lue lisää


3.5.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Högsta förvaltningsdomstolenin ennakkoratkaisupyynnöstä (korkein hallinto-oikeus, Ruotsi)

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 46 artiklan 2 kohta – 47 artiklan 1 kohdan d alakohta – 50 artikla – Takuueläke – Eläkeoikeuksien laskeminen – Laskentaperuste – Pro rata ‑laskenta – Teoreettinen määrä

Lue lisää


3.5.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Kiinalaiset verkkokaupat ja lentomatkustamisen termit

Moni tilaa nykyään tuotteita verkkokaupoista Kiinassa. Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjeessä 2/2017 annetaan neuvoja, kuinka toimia, jos sinulla on ongelma Kiinasta tilatun tuotteen kanssa

Lue lisää


28.4.2017 Euroopan komissio: Komissiolta uusi ohjeasiakirja, jonka avulla kansalaiset voivat helpommin saattaa ympäristöön liittyvät tapaukset kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi

Jos viranomaiset eivät noudata ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen

Lue lisää


27.4.2017 Euroopan komissio esittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin

Oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti vahvemman Euroopan rakentaminen on nykyisen komission keskeinen tavoite

Lue lisää


27.4.2017 Euroopan komission huhtikuun kooste rikkomuspäätöksistä: Suomelle huomautus jätedirektiivin täytäntöönpanosta

Komissio on tänään lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon jätedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön

Lue lisää


25.4.2017 Euroopan unionin neuvosto: EU tehostaa ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa

Neuvosto hyväksyi 25. huhtikuuta 2017 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa koskevan direktiivin, jolla tarkistetaan ja täydennetään direktiiviä 91/477/ETY

Lue lisää


24.4.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: EU-kuluttajaviranomaiset löysivät harhaanjohtavaa markkinointia matkavaraussivustoilta

Kuluttajat tekevät yhä useammin hotelli- ja lentovarauksia verkossa, mutta samaan aikaan kuluttajilla on yhä enemmän ongelmia verkossa toimivien matkustamiseen liittyvien palveluiden kanssa

Lue lisää


24.4.2017 Eduskunta: Brysselin asiantuntijan katsaus: EU ja oikeusvaltioperiaate

​Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perussopimusten mukaisista perusarvoista, joten EU edellyttää kaikilta jäsenmailtaan sitoutumista siihen ja pyrkii levittämään sitä myös omien rajojensa ulkopuolelle

Lue lisää


21.4.2017 Tietosuojavaltuutettu: Tietosuojaa koskevasta vaikutusten arvioinnista tarkentavia ohjeita

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vaikutusten arviointia on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu korkea riski

Lue lisää


20.4.2017 Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2017: Oikeuslaitokset tehostuvat, mutta haasteita on edelleen

Euroopan komissio julkaisi 10.4.17 EU:n oikeusalan tulostaulun 2017. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toimivuudesta, laadusta ja riippumattomuudesta

Lue lisää


20.4.2017 Tietosuojavaltuutettu: Tietosuojavastaavaa, valvontaviranomaista ja tietojen siirrettävyyttä koskevat ohjeet päivitetty

EU:n tietosuojavaltuutetuista koostuva WP29-tietosuojatyöryhmä julkaisi kokouksessaan 5. huhtikuuta päivitetyt ohjeet tietosuojavastaavien toimenkuvasta, johtavasta valvontaviranomaisesta ja rekisteröidyn oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Lue lisää


18.4.2017 Euroopan komissio: Komissio esittää ensisijaisia toimia kaikkien lasten suojelemiseksi muuttoliikkeen yhteydessä

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana EU:hun on saapunut yhä enemmän lapsia, joista monet ovat tulleet ilman perhettään

Lue lisää


7.4.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumaton yhdenvertainen kohtelu – Direktiivi 2000/43/EY – 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta – Luottolaitos, joka vaatii moottoriajoneuvon ostamista varten lainaa hakevilta henkilöiltä, jotka ovat todistaneet henkilöllisyytensä ajokortillaan, jossa heidän syntymämaanaan mainitaan muu kuin Euroopan unionin tai Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltio, henkilöllisyydestä lisätodistusta eli jäljennöstä passista tai oleskeluluvasta

Lue lisää


7.4.2017 Euroopan parlamentti: Roaming-maksujen loppu: viimeiset esteet poistettu

Mepit poistivat viimeiset esteet roaming-lisämaksujen lakkauttamisen tieltä torstaina

Lue lisää


6.4.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Työntekijät, jotka toimivat lapsikylävanhempien sijaisina näiden poissa ollessa työnantajanaan lastensuojeluyhdistys, joka järjestää kuntien huostaan ottamille lapsille perheenomaista huoltoa ja hoitoa lapsikylissä

Lue lisää


6.4.2017 Euroopan komissio: Lääkinnällisiä laitteita koskevat uudet EU-säännöt potilasturvallisuuden parantamiseksi ja terveydenhuollon nykyaikaistamiseksi

Komissio on tyytyväinen siihen, että sen vuonna 2012 ehdottamat kaksi asetusta, joista toinen koskee lääkinnällisiä laitteita yleensä ja toinen erityisesti in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita (IVD-laitteet), on hyväksytty.

Lue lisää


5.4.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio opiskelijan viisumiasiassa

Kansalliset viranomaiset voivat yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä kieltäytyä myöntämästä Iranin kansalaiselle, jolla on tutkintotodistus yliopistosta, johon on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä, viisumia tietoturvallisuuden kaltaisella arkaluonteisella alalla tapahtuvaa opiskelua varten

Lue lisää


5.4.2017 Euroopan unionin neuvosto: Euroopan syyttäjänvirasto: 16 jäsenmaata torjumaan yhdessä EU:n budjettiin kohdistuvia petoksia

16 jäsenmaata ilmoitti EU:n kolmelle toimielimelle aikomuksestaan aloittaa tiivistetty yhteistyö Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseksi

Lue lisää


31.3.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus henkilötietojen käytöstä veronkannon yhteydessä

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilötietojen käsittely – Perusoikeuksien suoja – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tarpeellisuus – Veropetosten torjuntaa varten laadittu luettelo henkilötiedoista – Luettelon hyväksyminen todisteeksi – Vilpittömän yhteistyön periaate – Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön välinen suhde

Lue lisää


29.3.2017 Verohallinnon ohje : Säästödirektiivi (2003/48/EY)

Ohje korvaa aikaisemman samannimisen diarioimattoman ohjeen Säästödirektiivi (2003/48/EY) sekä 17.1.2011 annetun ohjeen ”Täydentävä ohje: säästödirektiivin mukainen ilmoittamisvelvollisuus sijoitusrahaston kautta saadun koron osalta”.

Lue lisää


28.3.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Turvapaikkaa hakevat LGBTI henkilöt eivät saa riittävää tukea

FRA:n uudessa raportissa käsitellään kotimaistaan vainoa paenneiden LGBTI henkilöiden ongelmia turvapaikanhakijoina EU:ssa

Lue lisää


24.3.2017 Euroopan komissio: Ratkaisuja verkkokaupan kuluttajariitoihin: uudelle riidanratkaisufoorumille yli 24 000 kuluttajavalitusta ensimmäisen toimintavuoden aikana

Euroopan komissio avas verkkovälitteisen riidanratkaisun foorumin, ODR-sivuston, 15. helmikuuta 2016

Lue lisää


23.3.2017 Euroopan komissio: Euroopan komissio ja jäsenmaiden kuluttajaviranomaiset kehottavat sosiaalisen median yrityksiä noudattamaan EU:n kuluttajansuojasääntöjä

EU:n kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt ovat saaneet yhä enemmän valituksia kuluttajilta, jotka ovat joutuneet petoksen tai huijauksen kohteeksi käyttäessään sosiaalisen median sivustoja tai joihin on sovellettu EU:n kuluttajalainsäädännön vastaisia palvelusopimusehtoja

Lue lisää


22.3.2017 Euroopan unionin neuvosto: Merimatkustuksesta EU:ssa turvallisempaa digitaalisella matkustajien rekisteröinnillä: neuvoston kanta vahvistettu

EU on digitalisoimassa laivamatkustajien rekisteröintiä. Sillä varmistetaan, että onnettomuuden sattuessa matkustajatiedot ovat heti etsintä- ja pelastuspalveluiden saatavilla

Lue lisää


22.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Oikeus saada tietoja syytteestä – Rangaistusmääräyksen tiedoksi antaminen – Menettelytavat – Velvollisuus nimetä asiamies – Syytetty, joka ei asu kyseisessä valtiossa ja jolla ei ole pysyvää kotipaikkaa – Määräaika rangaistusmääräyksen vastustamiseksi alkaa kulua asiamiehelle tehdystä tiedoksiannosta lähtien

Lue lisää


17.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio numerotiedotus- ja puhelinluettelopalveluita koskevassa asiassa

Sähköiset viestintäverkot ja ‑palvelut – Direktiivi 2002/22/EY – 25 artiklan 2 kohta – Numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelut – Direktiivi 2002/58/EY – 12 artikla – Tilaajaluettelot – Tilaajia koskevien henkilötietojen asettaminen saataville yleisesti saatavilla olevien numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelujen tarjoamista varten – Tilaajan suostumus – Erottelu sen mukaan, missä jäsenvaltiossa yleisesti saatavilla olevat numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelut tarjotaan – Syrjintäkiellon periaate

Lue lisää


16.3.2017 Eduskunnan kirjastossa on koottu tietopaketti kausityödirektiivin ja ICT-direktiivin täytäntöönpanosta

Eduskunnan kirjaston lakihankeen tietopakettiin (LATI) on koottuna tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Lue lisää


16.3.2017 Euroopan komissio: EU:n kuluttajien suojeleminen – verkon markkinapaikat yhteistyöhön vaarallisten tuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta

Euroopan komissio esitteli tänään uusimman raporttinsa vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta hälytysjärjestelmästä

Lue lisää


14.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä – Todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus – Käsite – Asiakkaan toivomus siitä, ettei palveluita suorittaisi työntekijä, joka käyttää islamilaista huivia

Lue lisää


14.3.2017 Euroopan parlamentti: Uuden asedirektiivin tavoitteena estää aseiden päätymistä vääriin käsiin

Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. Tällaisia aseita käytettiin esimerkiksi Pariisin terrori-iskuissa

Lue lisää


10.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 805/2004 – Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste – Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset – Käsite ”tuomioistuin” – Julkinen notaari, joka on antanut täytäntöönpanomääräyksen ”todistusvoimaisen asiakirjan” perusteella – Virallinen asiakirja

Lue lisää


9.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lainsäädännön lähentämistä koskevassa asiassa

Henkilötiedot – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – 6 artiklan 1 kohdan e alakohta – Yhtiörekisterissä julkaistavat tiedot – Ensimmäinen direktiivi 68/151/ETY – 3 artikla – Kyseisen yhtiön purkautuminen – Ulkopuolisten henkilöiden näiden tietojen saamista koskevan oikeuden rajoittaminen

Lue lisää


9.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio palvelujen tarjoamisen vapautta koskevassa asiassa

Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapaus – Jäsenvaltioiden oikeus varata tietyille asianajajaryhmille oikeus laatia virallisia asiakirjoja, joilla perustetaan tai siirretään kiinteään omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan notaarin on todistettava kiinteistörekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen allekirjoitus oikeaksi

Lue lisää


9.3.2017 Eduskunta: Suuri valiokunta tukee Suomen osallistumista jatkoneuvotteluihin Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi

Suuri valiokunta päätti 9.3.17 yksimielisesti tukea Suomen osallistumista Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta käytäviin jatkoneuvotteluihin

Lue lisää


8.3.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Yhdenvertaisen kohtelun periaate ei ole esteenä sille, että sähköisesti toimitetut digitaaliset kirjat, lehdet ja aikakausilehdet suljetaan alennetun arvonlisäverokannan soveltamisen ulkopuolelle

Lue lisää


8.3.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi

Asetus (EY) N:o 810/2009 – 25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Alueellisesti rajoitettu viisumi – Viisumin myöntäminen humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi – Kansainvälisten velvoitteiden käsite – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi – Geneven yleissopimus – Ei velvollisuutta viisumin myöntämiseen tilanteessa, jossa perusoikeuskirjan 4 ja/tai 18 artiklan rikkomisen vaara on todellinen

Lue lisää


3.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Direktiivi 2011/83/EU – 21 artikla – Puhelinviestintä – Elinkeinonharjoittajalla oleva puhelinlinja, jonka välityksellä kuluttaja saa häneen yhteyden tehtyyn sopimukseen liittyvissä asioissa – Perushintaa suurempia kuluja koskeva kielto – Perushinnan käsite

Lue lisää


1.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio internetin välityksellä lähetettävistä televisio-ohjelmista

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – 9 artikla – Yleisradiopalvelujen pääsy kaapeliverkkoihin – Käsite ”kaapeli” – Tilanne, jossa kolmas lähettää edelleen internetissä kaupallisen televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiä – Suoratoisto (live streaming)

Lue lisää


1.3.2017 Ympäristöministeriö: Uusi tietopaketti luontodirektiivin lajeista julkaistu

Ympäristöministeriö on julkaissut laajan tietopaketin, joka kattaa Suomessa esiintyvät Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajit lepakoita lukuun ottamatta

Lue lisää


28.2.2017 EU:n tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2016: Kansalaisia hyödyttävä oikeudenkäyntien keston lyheneminen jatkuu

Vuonna 2016 ratkaistuja asioita oli 1628. Vuosi 2016 oli unionin virkamiestuomioistuimen viimeinen olemassaolovuosi

Lue lisää


23.2.2017 STM: Komissiolta ehdotus jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen uudistamisesta

Hallitus on tänään lähettänyt eduskunnalle tiedoksi komission 13. joulukuuta 2016 antaman ehdotuksen Euroopan unionin jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta

Lue lisää


23.2.2017 SM: Komissio ehdottaa palautuspäätösten sisällyttämistä Schengenin tietojärjestelmään

Valtioneuvosto antoi 23.2. eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksista Schengenin tietojärjestelmän (SIS) muuttamisesta

Lue lisää


22.2.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Lapsiystävällinen oikeus: Raportti lapsen näkökulmasta

Raportin mukaan oikeudenkäynneissä mukana oleva lapset kokevat pelkoa, huomiotta jättämistä ja huonoa perehdyttämistä. Raporttia varten lapsilta eri EU:n jäsenvaltioista kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä

Lue lisää


21.2.2017 VM: EU täydentää lainsäädäntöä veronkierron torjunnasta

EU-maiden valtiovarainministerit pääsivät tiistaina 21. helmikuuta sopuun siitä, että direktiiviä veronkiertämisen torjunnasta täydennetään. Uudella lainsäädännöllä on tarkoitus estää se, että yritykset välttävät veroja hyödyntämällä verokohtelun eroavuuksia eri maiden välillä

Lue lisää


21.2.2017 OM: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018

Lue lisää


17.2.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 8–15 artikla – Toimivalta elatusvelvoitteita koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 4/2009 – 3 artiklan d alakohta – Eri jäsenvaltioiden tuomioistuimien antamat vastakkaiset ratkaisut – Lapsi, joka asuu vakinaisesti äitinsä asuinjäsenvaltiossa – Isän asuinjäsenvaltion tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa muuttaa ratkaisua, josta on tullut lainvoimainen ja jonka ne ovat antaneet aikaisemmin lapsen asuinpaikasta, elatusvelvoitteista ja tapaamisoikeuden käyttämisestä

Lue lisää


16.2.2017 Euroopan parlamentti: Pakolliset tarkastukset EU:n ulkorajoille pysäyttämään vierastaistelijat

Kaikkien EU:n alueelle saapuvien tai alueelta lähtevien EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten tiedot tarkastetaan tietyistä tietokannoista torstaina Euroopan parlamentin hyväksymän asetuksen myötä

Lue lisää


16.2.2017 Euroopan komission Suomen-edustusto: Suomelle huomautus huvivenedirektiivin täytäntöönpanosta

Komissio on lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon huvivenedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön

Lue lisää


16.2.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio rintaimplantteja koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Teollisuuspolitiikka – Direktiivi 93/42/ETY – Lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta – Valmistajan valtuuttama ilmoitettu laitos – Tämän laitoksen velvollisuudet – Vialliset rintaimplantit – Valmistaminen silikonista – Ilmoitetun laitoksen vastuu

Lue lisää


14.2.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Valitusmäärät kasvussa – kärjessä tilausansat ja lennot

Kaikkiaan 3900 kuluttajaa otti yhteyttä Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipisteeseen vuonna 2016. Yhteydenottoja oli noin 1000 enemmän kuin vuonna 2015

Lue lisää


14.2.2017 EU:n tuomioistuimen lausunto: EU voi oma-aloitteisesti päättää Marrakeshin sopimuksen tarkoittamien julkaistujen teosten saatavuudesta

Marrakeshin sopimus koskee julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

Lue lisää


10.2.2017 Iltalehti: Suomi lähtee mukaan rakentamaan Euroopan syyttäjävirastoa

Yhteisestä syyttäjävirastosta ei ole onnistuttu löytämään yhteisymmärrystä kaikkien jäsenmaiden kesken, mutta asiaa viedään eteenpäin kiinnostuneiden johdolla

Lue lisää


9.2.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – Toissijaista suojelua koskeva hakemus – Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen – Oikeus tulla kuulluksi – Laajuus – Oikeus puhutteluun – Oikeus kutsua todistajia ja kuulustella vastapuolen todistajia

Lue lisää


9.2.2017 VM: Komissio ehdottaa kattavampaa valvontaa Euroopan unioniin saapuville tai sieltä poistuville käteisvaroille

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle tiedoksi komission 21.12.2016 antaman ehdotuksen EU:n uudeksi asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja nykyisen asetuksen kumoamisesta

Lue lisää


8.2.2017 Euroopan komissio: Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat uusista säännöistä, joiden ansiosta eurooppalaiset voivat käyttää verkkosisältöään myös matkoilla

Säännöt heijastavat uusia tapoja, joilla eurooppalaiset käyttävät kulttuuri- ja viihdesisältöä matkustaessaan EU:ssa

Lue lisää


8.2.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä

Viisumi on myönnettävä kun on olemassa merkittäviä perusteita uskoa, että viisumin epääminen asettaa kansainvälistä suojelua etsivät henkilöt alttiiksi kidutukselle taikka epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle

Lue lisää


6.2.2017 Euroopan komissio: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: EU:n sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa edistävä uusi väline hyödyttää kansalaisia, viranomaisia ja taloutta

Jätehuoltoa, luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, ilmanlaatua, vedenlaatua ja vesivarojen hallintaa koskevien EU:n sääntöjen soveltamisen parantaminen

Lue lisää


2.2.2017 SM: Komissio ehdottaa yhteisen matkustajatieto- ja lupajärjestelmän käyttöönottoa EU:ssa

Valtioneuvosto antoi torstaina 2. helmikuuta eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta ottaa käyttöön Euroopan yhteinen matkustajatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS)

Lue lisää


2.2.2017 Euroopan parlamentti: Mepit vaativat adoptiopäätösten tunnustamista toisissa EU-maissa

Lasten ja heidän perheidensä oikeuksien turvaamiseksi mepit pyytävät komissiota esittämään yhteisiä säädöksiä, joiden myötä kaikkien EU-maiden olisi tunnustettava toisissa EU-maissa tehdyt adoptiopäätökset automaattisesti

Lue lisää


31.1.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikkahakemus voidaan hylätä, jos hakija on osallistunut terroristiryhmän toimintaan

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Turvapaikka – Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 12 artiklan 3 kohta – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisten tekojen käsite – Ulottuvuus – Terroristijärjestön johtava jäsen – Terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta saatu rikosoikeudellinen tuomio – Tapauskohtainen tarkastelu

Lue lisää


30.1.2017 Euroopan parlamentti: EU:n aselakia päivitetty tukkimaan porsaanreikiä ja suojelemaan laillisia käyttäjiä

Tarkistettu laki kiristää muunneltujen ja riittämättömästi deaktivoitujen aseiden valvontaa

Lue lisää


30.1.2017 Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24. tammikuuta rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta

Lue lisää


27.1.2017 Euroopan komissio: Raportti sukupuolten välisestä tasa-arvolainsäädännöstä Euroopassa

Raportti antaa yleiskatsauksen siitä, miten EU: n säännöt saatiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2016 jäsenvaltioissa ja ehdokasjäsenvaltioissa

Lue lisää


26.1.2017 Euroopan komissio: Schengen-alueen toiminnan normalisointi: Komissio ehdottaa, että neuvosto sallisi jäsenvaltioiden jatkaa väliaikaisia rajatarkastuksia vielä kolmen kuukauden ajan

Euroopan komissio on 25.1 ehdottanut, että neuvosto sallisi jäsenvaltioiden jatkaa väliaikaisia sisärajatarkastuksia vielä kolmen kuukauden ajan joillakin Schengen-alueen sisärajoilla Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa

Lue lisää


26.1.2017 Euroopan komissio: Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017

EU:n kansalaisuutta käsittelevässä katsauksessa esitetään, mitä komissio on tehnyt ja aikoo tehdä EU:n kansalaisuuden edistämiseksi ja vahvistamiseksi

Lue lisää


25.1.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio poliisiyhteistyöstä ja oikeudellinen yhteistyöstä rikosasioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 23 artikla – Määräaika etsityn henkilön luovuttamiselle – Mahdollisuus sopia uudesta luovuttamispäivästä useammin kuin kerran – Etsitty henkilö vastustelee luovuttamista – Ylivoimainen este

Lue lisää


23.1.2017 Euroopan komissio valmistelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin seuraavaa vaihetta

Brysselissä meneillään olevassa korkean tason konferenssissa Euroopan komissio ottaa lisäaskeleen kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamista. Asiasta annetaan piakkoin yksityiskohtaisempi ehdotus

Lue lisää19.1.2017 Euroopan komissio: Autonvuokrausyritykset parantavat kuluttajien kohtelua EU:ssa

Viime vuonna 2000 kuluttajaa ilmoitti Euroopan kansallisiin kuluttajakeskuksiin siitä, että verkossa varatut autot olivat lopulta olleet autovuokraamoissa kalliimpia

Lue lisää


17.1.2017 OM: Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Lue lisää


16.1.2017 Euroopan komissio käynnistää uuden aloitteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi

Euroopan komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi EU:ssa

Lue lisää


12.1.2017 OM: Uusi menettely tehostamaan rajat ylittävää velkojen perintää

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä tulee voimaan 18.1.2017

Lue lisää


11.1.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

Lue lisää


10.1.2017 Euroopan komissio ehdottaa korkeatasoisen yksityisyydensuojan varmistavia sääntöjä kaikkeen sähköiseen viestintään ja päivittää EU:n toimielimiä koskevia tietosuojasääntöjä

Komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on lujittaa yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Lue lisää


9.1.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: EU-maiden kuluttajat kohtaavat verkko-ostoksilla edelleen syrjintää asuinpaikkansa perusteella

Kuluttajan asuinpaikka ja kansallisuus rajoittavat edelleen kuluttajien mahdollisuuksia hyödyntää täysin EU:n sisämarkkinoita

Lue lisää


3.1.2017 Euroopan komissio on tyytyväinen veropäätösten avoimuutta koskevien uusien sääntöjen voimaantuloon

Uudet säännöt, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioilla on kaikki tarpeelliset tiedot muissa EU-maissa tehdyistä, monikansallisia yrityksiä koskevista veropäätöksistä, ovat tulleet voimaan

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje